Skip to content

aeg_kvkk_bilgilendirme

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİNLERİMİZ

Değerli Veri Sahibi, veri işleme durumunuza uygun aydınlatma metinlerimiz aşağıda belirtilmiştir.

Bu aydınlatma metinleri 14.09.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve halen yürürlüktedir.

(Not: İlgili aydınlatma metnini okumak için üzerine tıkladığınızda, yeni pencerede pdf dosyası olarak açılacaktır. Dosyayı okuyabilmek için İnternet gezgininizin açılır pencere izin veriyor olduğundan emin olunuz.)

Veri Sahibi Başvuru Formu Örneği

6698 Sayılı yasanın 11.maddesi gereğince veri sahibinin haklarınız:

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 

Yürürlükten kalkan veya değişikliğe uğramış olan arşivdeki aydınlatma metinlerimize ulaşmak için kvkk@aryateknoloji.net e-posta adresinden talepte bulunabilirsiniz.